REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
barmaker.pl

 

SŁOWNIK POJĘĆ

§ 1

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
 2. „Sprzedawca” lub „Usługodawca” lub „Wynajmujący” (stosowane zamiennie) – Classeq Polska Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa, REGON: 140639191, NIP: 8222208018, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000262677, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. „Strona internetowa” – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: http://www.barmaker.pl;
 4. „Sklep internetowy” – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: http://www.barmaker.pl/sklep przy wykorzystaniu oprogramowania WooCommerce;
 5. „Produkt” – produkt dostępny w Sklepie internetowym – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
 6. „Usługa” – usługa dostępna w Sklepie internetowym – polegająca na najmie na czas określony wybranych Produktów;
 7. „Dzień roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piatku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. „Formularz rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, co jest konieczne, aby dokonać w nim zakupu;
 9. „Formularz zamówienia” – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
 10. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, mające na celu zawarcie ze Sprzedawcą umowy;
 11. „Użytkownik” lub „Usługobiorca” (stosowane zamiennie) – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca ze Strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
 12. „Kupujący” lub „Najemca” (stosowane zamiennie):
  • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba prawna;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  – która zawarła umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 13. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 14. „Konto” – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
 15.  „Umowa” – umowa sprzedaży Produktu lub umowa najmu Produktu zawarta między Kupującym /Najemcą a Sprzedawcą /Wynajmującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 16. „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 17. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014, poz. 827, z późn. zm.);
 18. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie jej miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej;
 19. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 20. „PayU.pl” – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta
  rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  NIP: 779-23-08-495.

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 2

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.barmaker.pl i dokonywania zakupu Produków i Usług za pośrednictwem Sklepu
  internetowego dostępnego na stronie http://barmaker.pl/sklep.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców.
 3. Użytkownik Strony internetowej korzystając z niej akceptuje wszelkie zasady Regulaminu.
 4. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego jest bezpłatne, w szczególności Usługodawca nie pobiera opłat za przeglądanie ofert.
 5. Koszty ponoszone przez Użytkownika związane są wyłącznie z nabywaniem Produktów i Usług w Sklepie internetowym.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 3

 1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet.
 2. Korzystanie z wybranych funkcjonalności ww. możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z ww., a mogących wynikać z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź z problemów z posiadanym przez niego łączem internetowym, a także okresowych problemów z funkcjonowaniem ww. z powodu ich awarii, czy konserwacji.

DANE OSOBOWE

§ 4

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie i Polityce Prywatności.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

§ 5

 1. W Sklepie internetowym dostępne są Usługi elektroniczne takie jak: Konto oraz Formularz Zamówienia:
  • „Konto” – korzystanie z niego możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła.
  • „Formularz Zamówienia” – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po uprzednim dodaniu Produktu do Koszyka, wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego wymaganych tam danych.
 2. Usługa Elektroniczna – Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@classeq.pl lub pisemnie na adres: Classeq Polska Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa lub bezpośrednio w panelu Konta.
 3. Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę i braku podjęcia decyzji o kupnie Produktu lub zamówienia Usługi.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania podczas składania zamówienia prawdziwych i rzeczywistych danych osobowych, nie wprowadzając Sprzedawcy w błąd co do stron stosunku prawnego.

 

REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 6

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać:
  • pisemnie na adres: Classeq Polska Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa;
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: serwis@classeq.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającą reklamację, informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, żądania oraz dane kontaktowe.
 3. Wymogi podane w ustępie poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. ww. wymogi pozwalają
  jednak na pełniejsze ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

§ 7

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym/Najemcą a Sprzedawcą/Wynajmującym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego/Najemcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym. Do zawarcia umowy dochodzi po kliknięciu przez Kupującego/Najemcę przycisku „Kupuję i płacę”, będącego akceptacją oferty i wszystkich warunków umowy.
 2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego przy poszczególnym Produkcie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług w stawce ustalonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w chwili zawarcia umowy.
 3. Łączna kwota zamówienia wraz z należnymi podatkami i innymi dodatkowymi kosztami, wskazana jest w trakcie składania zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca/Wynajmujący niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Kupującemu/Najemcy wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia przez Kupującego/Najemcę jego adres e-mail.
 5. Warunki najmu Produktu określa odrębna umowa zawarta między Najemcą a Wynajmującym.

 

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

§ 8

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

 1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym oraz za pobraniem;
 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez: Pekao S.A. numer 18 1240 6133 1111 0000 4807 7125;
 3. płatność na raty za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej PayU.pl;

§ 9

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. W przypadku wyboru formy płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub za pobraniem Kupujący dokonuje płatności w chwili odbioru Produktu.
 3. W przypadku wyboru formy płatności na raty przez Payu.pl, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany na stronę PayU.pl, celem finalizacji umowy. Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem serwisu PayU znajduje się na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 4. W przypadku braku zapłaty w ww. terminach uznaje się, iż Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży.

 

PŁATNOŚĆ NA RATY

§ 10

 1. Sprzedawca umożliwa Kupujacemu dokonanie płatności za Produkt na raty za pośrednictwem strony internetowej PayU.pl
 2. Płatność na raty z PayU.pl jest możliwa, gdy koszt Produktów wraz z dostawą mieści się w przedziale 300,00 – 20 000,00 złotych, a Kupujący nie wybrał płatności przy odbiorze.
 3. Podmiotem udzielającym pożyczki ratalnej na zakupy jest jeden z partnerów pożyczkowych: Alior Bank, mBank lub Kreditech. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy
  pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Sprzedawca nie jest stroną umowy o pożyczkę.
 4. W przypadku płatności na raty zakup Produktów następuje dopiero po udanej weryfikacji przelewu autoryzacyjnego, pozytywnej decyzji pożyczkodawcy i akceptacji przez Sprzedawcę.
 5. Więcej informacji nt. ww. usługi znajduje się na stronie internetowej https://www.payu.pl/metody-platnosci/payu-raty-dla-Ciebie.

 

DOSTAWA TOWARÓW LUB USŁUG

§ 11

 1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej (np. w przypadku dokonania zakupu Produktów lub Usług ponad określoną przez Sprzedawcę kwotę).
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • przesyłka kurierska;
  • dostawa własnym transportem;
  • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Classeq Polska Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa – wyłącznie w dni robocze.
 6. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty za zamówiony Produkt, chyba że w potwierdzeniu złożenia zamówienia lub opisie Produktu widnieje inny termin. Za moment dokonania zapłaty uznaje się moment uznania ceny umowy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia Sprzedawca wskaże inny termin.
 8. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że w potwierdzeniu złożenia zamówienia lub opisie Produktu widnieje inny termin.
 9. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego lub telefonicznie.
 10. Początek biegu terminu gotowości do odbioru Produktu przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
   rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy.

REKLAMACJA I GWARANCJA

§ 12

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany lub wynajęty Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona:
  ◦ pisemnie na adres: Classeq Polska Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa;
  ◦ na adres e-mail: serwis@classeq.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz jej dane kontaktowe, opis dotyczący przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, dokumentację fotograficzną ilustrującą wadę oraz żądanie odpowiedniego zachowania Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy koniecznym do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi lub gwarancji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Żurawia 11, Stefanówka, 05-462 Wiązowna;
 7. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Produkty oferowane w Sklepie na następujące okresy:
  • 2 lata – Produkty firm Classeq oraz Ice-o-Matic;
  • 1 rok – Produkty firm Mixtex, Metro, Olsen & Berg, Eudevie / Eauvation;

  – począwszy od dnia dostarczenia Produktu Kupującemu.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielenia Kupującemu gwarancji na odmienne terminy od tych wskazanych w ust. 8 powyżej, a które w takim przypadku wskazane zostaną w opisie Produktu.

POZASĄDOWE SPOSOBY
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§ 13

 1. Sprzedawca oraz Kupujący wyrażają zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej i Sklepu internetowego, a także zawieraniem umów za ich pośrednictwem na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Kupujący, będący Konsumentami, mają możliwość między innymi do:
  1. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 14

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: CLASSEQ POLSKA Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa;
  • na adres e-mail: zamowienia@classeq.pl
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a także znajduje się w Panelu Konta Pliki do pobrania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 9. Kupujący, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu Sprzedawcy, w tym odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia Produktu oraz kosztów jego transportu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów szczegółowo wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 15

Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego, który nie jest Konsumentem zostaje wyłączona.

 

ZMIANA REGULAMINU

§ 16

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.

 

ZMIANA OFERTY I PROMOCJE

§ 17

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Produktów z oferty oraz wprowadzania nowych, a także przeprowadzania akcji promocyjnych.
 2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 4. Dokonując zakupu można skorzystać tylko z jednej promocji.
 5. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku Produktów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usług elektronicznych oraz niemożliwości dokonania zamówienia towarów lub usług spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodnosci jakiejkolwiek częsci Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 4. Strony zobowiązują się, aby wszelkie spory powstałe w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami elektronicznymi, działaniem Strony internetowej, Sklepu internetowego oraz w związku z zawartymi umowami, rozstrzygać polubownie w ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 5. W przypadku braku stosownego porozumienia, właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

DATA OPUBLIKOWANIA REGULAMINU: dnia 7 maja 2018 roku

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 16.01.2019 roku